inprojektas.png

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų (ūkininko ūkio sodybų formavimas)

   Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra galima, jei statoma ūkininko sodyba. Žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Sprendinių brėžinyje pažymima:

  1. ūkininko sodybos ar      pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo      turizmo) pastatų teritorija;
  2. keliai (privažiuoti prie      žemės sklypo, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas);
  3. žemės sklypo, kuriame      rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, bei besiribojančių žemės      sklypų ribos;
  4. žemės sklype esami      inžineriniai įrenginiai;
  5. specialiosios žemės ir      miško naudojimo sąlygos ir apribojimai.

Ūkininko sodybos teritorija ir plotas nustatomi atsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį, nurodytą planavimo organizatoriaus prašyme, planavimo sąlygų sąvadą ir teisės aktų, reglamentuojančių teritorijos planavimą statiniams išdėstyti, nuostatas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti aiškinamajame rašte nurodomi projekto rengimo tikslai, uždaviniai, paaiškinami projekto sprendiniai, apibūdinami projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kita kartografinė, planavimo ir tyrimų medžiaga.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto bylą sudaro: sprendinių brėžinys, žemės naudojimo planas, projekto aiškinamasis raštas, kuriame apibendrinami ir pagrindžiami priimti sprendiniai, planavimo sąlygų sąvadas, projekto svarstymo ir derinimo bei kiti dokumentai.